Contributie

6-1-2020

De contributies zijn per 1 januari 2020 verhoogd met 2,6%  (indexactie zoals besloten op de Algemene ledenvergadering in september 2019) De contributies zijn vanaf 1 januari 2020 als volgt:   

 

Gebruik badwater
(uren per week)

Tarief code

contributie per jaar

aantal inningen per jaar

tarief per inning

kader/officials/comm.leden

 

A

€ 0,00

0

€    0,00

niet-actieve leden

 

B

€ 20,00

1

€  20,00

studenten (geen training)

 

C

€ 112,00

5

€  22,40

banen zwemmen Heuvelrand/
Masters (dinsdag)

1,00

D

€ 186,50

5

€  37,30

zwemmen

0,75 - 1,00

E1

€ 226,75

5

€  45,35

SwimFun / AquaFun / Minipolo

0,75 - 1,00

E2

€ 241,75

5

€  48,35

waterpolo

0,75 - 1,00

E4

€ 251,75

5

€  50,35

zwemmen

>1,00 - 2,50

F1

€ 281,75

5

€  56,35

SwimFun / SwimKick / Minipolo

>1,00 - 2,50

F2

€ 296,75

5

€  59,35 

waterpolo

>1,00 - 2,50

F4

€ 306,75

5

€   61,35

waterpolo selecties

>1,00 - 2,50

F5

€ 324,25

5

€   64,85

zwemmen

>2,50 - 4,00

G1

€ 336,75

5

€   67,35

waterpolo 

>2,50 - 4,00

G4

€ 361,75

5

€   72,35

waterpolo selecties

>2,50 - 4,25

G5

€ 379,25

5

€   75,85

wedstrijdzwemmen

>4,00 - 5,50

H

€ 391,75

5

€   78,35

wedstrijdzwemmen

>5,55 - 7,25

I

€ 478,75

5

€   95,75

wedstrijdzwemmen

>7,25 - 10,25

J

€ 553,75

5

€ 110,75

wedstrijdzwemmen

>10,25 en meer

K

€ 604,25

5

€ 120,85

trimzwemmen/SportOpMaat

0,75

L

€ 125,90

2

€   62,95

banen zwemmen (5 mnd Heuvelrand)

1,00

M

€  101,60

2

€  50,80

SuperSpetters

Pakketprijs

S

€ 680,00

2

€ 340,00

De contributie is afhankelijk van het aantal aangeboden trainingsuren.
 

Startvergunninghouders
Voor bestaande startvergunninghouders die in 2020 12 jaar worden of ouder zijn wordt in februari 2020 een bedrag in rekening gebracht van € 35,75. Voor startvergunning-houders die in 2020 nog geen 12 jaar zijn of worden is het bedrag € 1,80                                         

Nieuwe startvergunninghouders (nieuw of overschrijving) betalen de startvergunning na toekenning gedurende het jaar.

Dag startvergunningen kosten in 2020 € 7,15

Entree polothuiswedstrijden 
Opslag waterpolo selecties met een startvergunning € 8,50 per 2 maanden (heren 1 en 2 en dames 1) ter vervanging van de entree voor de thuiswedstrijden en de verschillen in competitie inschrijfgelden (tariefcode G5).

Opslag van de overige pololeden met een startvergunning € 5,00 per 2 maanden ter vervanging van de entree voor de thuiswedstrijden (tariefcode F4 / G4).

SuperSpetters
Voor de SuperSpetters geldt een pakketprijs welke wordt geïnd in twee termijnen. De eerste termijn bij de start en de tweede termijn na 6 maanden. 

Periode
De contributie is per periode (tweemaandelijks, seizoendeel of jaar) steeds verschuldigd in de eerste maand van die betreffende periode. De seizoendelen bij het recreatief zwemmen zijn: 1e seizoendeel; september tot en met december ; 2e seizoendeel; januari tot juni.

Gezinskorting
3e gezinslid korting € 25,-- per jaar; 4e en volgende gezinsleden korting € 30,-- per jaar; niet zwemmende leden tellen niet mee voor de gezinskorting.

Automatische incasso
Het overgrote deel van de contributies wordt via automatische incasso geïnd. Betaling middels automatische incasso is min of meer verplicht gesteld. Aan leden die dat beslist niet willen wordt € 2,-- extra per acceptgiro doorberekend. Machtigingen zijn te verkrijgen via de ledenadministratie.

Studentenregeling
De studentenregeling geldt voor leden die wel meedraaien met wedstrijden maar door studie elders niet in staat zijn de trainingen bij DWK te volgen. Deze leden betalen € 112,- per jaar. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient aan het begin van elk seizoen daartoe een verzoek te worden ingediend bij de penningmeester (penningmeester@dewaterkip.nl).

Tijdelijke vermindering contributie (wijzigingsdatum aanvang seizoen 2019-2020)
Bij afwezigheid als gevolg van een ziekte, blessure, zwangerschap of bijvoorbeeld een stage, kan een tijdelijke vermindering van contributie plaatsvinden.

Onder de volgende voorwaarden kan een tijdelijke vermindering van contributie plaatsvinden:

- Bij volledige afwezigheid van tenminste drie maanden als gevolg van ziekte, blessure, zwangerschap of bijvoorbeeld een stage. Met volledige afwezigheid wordt hier bedoeld dat er gedurende deze periode geen enkel gebruik gemaakt wordt van de trainingsfaciliteiten binnen DWK.
- Voor een vrijstelling moet een verzoek gedaan worden met de omschrijving van de afwezigheid waarbij aannemelijk wordt gemaakt per wanneer de afwezigheid is ingegaan.
- De vrijstelling gaat in na een maand wachttijd (dus de eerste maand afwezigheid wel betalen).
- Het verzoek moet gedaan worden uiterlijk drie maanden na het ingaan daarvan. Dus met maximaal terugwerkende kracht van twee maanden, rekening houdend met één maand wachttijd.
- Het verzoek kan gedaan worden bij 

In de bovenstaande gevallen wordt de contributie verminderd tot een minimum bedrag van € 20,-- op jaarbasis.

Bij tijdelijke vermindering van het aantal wekelijkse trainingen als gevolg van ziekte of een blessure, kan er na overleg met de trainer een indeling volgen in een andere trainingsgroep. De indeling in een andere trainingsgroep en de daarmee gepaard gaande lagere contributie, volgt met maximaal terugwerkende kracht van twee maanden wanneer het verminderde aantal traininsguren tenminste twee maanden aanhoudt.

Stopzetten contributie na opzegging van het lidmaatschap
Opzegging als lid kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie onder inlevering van een uitschrijfformulier (te verkrijgen via de trainer/  ).

Opzegging is mogelijk per de volgende data.

·         31 augustus
·         31 oktober
·         31 december
·         28 februari
·         30 april

De opzegging gaat in op de eerste dag van de  tweemaandelijks periode volgende op de opzegdatum. Vanaf dat moment zal de contributie inning ook stopgezet worden.  Voor de jaarcontributie geldt slechts één opzegdatum n.l. 1 januari.

Overige tarieven 
Inschrijfgeld nieuwe leden € 5,--  (superspetters zit in pakketprijs) 

Voor overige vragen betreffende contributie kunt u een mail sturen naar